Новини
ВАЖНО! Издадена е нова заповед № РД-02-14-707 от 12.08.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за:
17.08.2021
  1. Одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1, издание № 04 за сертификация на съответствието на бетон с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба.
  2. Отменяне на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1, издание № 03 за сертификация на съответствието на бетон, одобрена със заповед № РД -02-14-825/29.09.2020 г.