Новини

ВАЖНО! Новите Еврокодове – предизвикателства
22.10.2021
Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.  На какъв етап са отделните части на второто поколение Еврокодове към настоящия момент, може да се информирате ТУК.  

ВАЖНО!
03.09.2021
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-761/02.09.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на следните Работни процедури: Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.16, изд. № 01 за сертификация на съответствието на УСТОЙЧИВИ НА ОГЪН ВЪТРЕШНИ ВЕРТИКАЛНИ НЕНОСЕЩИ СТЕНИ (ЛЕКИ ПРЕГРАДИ) В СГРАДИ с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба; Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.17.1,  изд. № 01 за сертификация на съответствието на ИЗХОДНИ СМЕСИ ЗА ТОРКРЕТБЕТОН с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба; Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.17.2,  изд. № 01 за сертификация на съответствието на...

ВАЖНО! Издадена е нова заповед № РД-02-14-707 от 12.08.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за:
17.08.2021
Одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1, издание № 04 за сертификация на съответствието на бетон с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба. Отменяне на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1, издание № 03 за сертификация на съответствието на бетон, одобрена със заповед № РД -02-14-825/29.09.2020 г.

ВАЖНО!
19.03.2021
  Издадена е нова Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015г. за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на Република България във връзка с предвидената им употреба или употреби. С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
02.10.2020
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-825/29.09.2020 г. одобри 7 броя и отмени 5 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-257/13.03.2019г. както следва:  1.Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания към стандартите от Приложение 2 и...

„Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. с национални изисквания за строителните продукти“
25.09.2020
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. с национални изисквания за строителните продукти. Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 24.09.2020 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2020/595/BG. Крайната дата за нотификация е 28.12.2020 г.“   С проекта на заповедта може да се запознаете ТУК.