ВАЖНО!
01.04.2022
Публикувано е предложение за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за изменение на Регламент (ЕС) № 2019/1020. С текста на предложението и приложението към него...

НОВО: Публикувани 10 нови европейските документи за оценяване!
14.03.2022
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2022/381 от 4 март 2022, с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450,...

ВАЖНО!
28.02.2022
Издадена е нова заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02...

ВАЖНО! Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”.
16.02.2022
Визпълнение на договор № РД-02-29-184 от 13.09.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Български институт за стандартизация са обявени за обществено допитване...

Одобрени са изменение и допълнение на две работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания по смисъла на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
07.12.2021
С промяната на двете работни процедури става възможно да се оценяват три групи строителни продукти, които до момента не подлежаха на сертифициране от лица за...

ВАЖНО! Новите Еврокодове – предизвикателства
22.10.2021
Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. На какъв етап...

„Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: