Новини
ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
02.10.2020

Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-825/29.09.2020 г. одобри 7 броя и отмени 5 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-257/13.03.2019г. както следва:

 1.Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания към стандартите от Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.:

- № РП-ОССПНИ-2.1, издание  № 03 - Сертификация на съответствието на бетон;

- № РП-ОССПНИ-2.2; 2.3; 2.20; 2.22  и 3.6.10, издание № 03-  Сертификация на съответствието на пластмасови тръбопроводни системи с плътни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), от полипропилен (РР) и от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) за подземно отводняване и канализация в сгради и извън сгради и за отвеждане на отпадни води;

- № РП-ОССПНИ-2.9, издание № 02 за сертификация на съответствието на смеси от несвързани материали;

- № РП-ОССПНИ-3.4, издание № 02 за сертификация на съответствието на продукти за хоризонтална пътна маркировка;

- № РП-ОССПНИ-3.8,  издание № 02 за сертификация на съответствието на смесителни батерии, душове и гъвкави връзки във водоснабдителни инсталации за питейна вода;

- № РП-ОССПНИ-3.14,  издание № 01 за сертификация на съответствието на дилатационни фуги за пътни мостове;

- № РП-ОССПНИ-3.15,  издание № 01 за сертификация на съответствието на системи/комплекти за хидроизолация на покриви, полагани в течно състояние. 

 

2.Отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните приложения към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г., както следва:

- № РП-ОССПНИ-2.1, издание  № 02 - Сертификация на съответствието на бетон;

- № РП-ОССПНИ-2.2; 2.3; 2.20; 2.22  и 3.6.10, издание № 02-  Сертификация на съответствието на пластмасови тръбопроводни системи с плътни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), от полипропилен (РР) и от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) за подземно отводняване и канализация в сгради и извън сгради и за отвеждане на отпадни води, одобр. със Зап. № РД 02-14-589/08.06.2018 г.;

- № РП-ОССПНИ-2.9, издание № 01 за сертификация на съответствието на смеси от несвързани материали, одобр. със Зап. № РД 02-14-889/30.10.2017 г.;

- № РП-ОССПНИ-3.4, издание № 01 за сертификация на съответствието на продукти за хоризонтална пътна маркировка, одобр. със Зап. № РД 02-14-643/22.08.2016 г.;

- № РП-ОССПНИ-3.9,  издание № 01 за сертификация на съответствието на смесителни батерии, душове и гъвкави връзки във водоснабдителни инсталации за питейна вода, одобр. със Зап. № РД 02-14-643/22.08.2016 г.;

 

С текста на заповедта и одобрените работни процедури може да се запознаете ТУК.