ВАЖНО! Новите Еврокодове – предизвикателства
22.10.2021
Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. На какъв етап...

ВАЖНО!
03.09.2021
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-761/02.09.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на следните Работни процедури: Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.16, изд. №...

ВАЖНО! Издадена е нова заповед № РД-02-14-707 от 12.08.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за:
17.08.2021
Одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.1, издание № 04 за сертификация на съответствието на бетон с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите...

ВАЖНО!
19.03.2021
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015г....

ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
02.10.2020
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-825/29.09.2020 г. одобри 7 броя и отмени 5 броя работни процедури за сертификация на съответствието на...

„Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. с национални изисквания за строителните продукти“
25.09.2020
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед...

Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 2018/21 от 13 август 2008 г.).
 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: