ВАЖНО!
16.09.2022
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-873 от 05.09.2022г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.25; 2.25 изд.01 за сертификация  на съответствието с националните изисквания на Спомагателни свързващи части, плитки камери, шахти и ревизионни камери, произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), полипропилен с минерален модификатор (PP-MD) и полиетилен (PE), предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи.   С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

„Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2022 г., с национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България“
24.08.2022
18.08.2022 „Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., с национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 02.08.2022 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2022/537/BG. Крайната дата за нотификация е 03.11.2022 г.“   С проекта на заповедта може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО!
01.04.2022
 Публикувано е предложение за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за изменение на Регламент (ЕС) № 2019/1020. С текста на предложението и приложението към него може да се запознаете ТУК.

НОВО: Публикувани 10 нови европейските документи за оценяване!
14.03.2022
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2022/381 от 4 март 2022, с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450, като списъкът с европейските документи за оценяване се допълва с 10 изготвени и приети нови документи за оценяване. За повече информация тук.

ВАЖНО!
28.02.2022
Издадена е нова заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни неносещи преградни стени (леки прегради)С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО! Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”.
16.02.2022
В изпълнение на договор № РД-02-29-184 от 13.09.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Български институт за стандартизация са обявени за обществено допитване проекти на национални приложения към европейски стандарти. Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 18.03.2022 г.