ВАЖНО!
01.04.2022
 Публикувано е предложение за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за изменение на Регламент (ЕС) № 2019/1020. С текста на предложението и приложението към него може да се запознаете ТУК.

НОВО: Публикувани 10 нови европейските документи за оценяване!
14.03.2022
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2022/381 от 4 март 2022, с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450, като списъкът с европейските документи за оценяване се допълва с 10 изготвени и приети нови документи за оценяване. За повече информация тук.

ВАЖНО!
28.02.2022
Издадена е нова заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни неносещи преградни стени (леки прегради)С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО! Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”.
16.02.2022
В изпълнение на договор № РД-02-29-184 от 13.09.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Български институт за стандартизация са обявени за обществено допитване проекти на национални приложения към европейски стандарти. Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 18.03.2022 г.

Одобрени са изменение и допълнение на две работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания по смисъла на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
07.12.2021
С промяната на двете работни процедури става възможно да се оценяват три групи строителни продукти, които до момента не подлежаха на сертифициране от лица за оценяване на строителни продукти, поради липса на изисквания в одобрена от министъра на РРБ процедура.“   С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО! Новите Еврокодове – предизвикателства
22.10.2021
Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.  На какъв етап са отделните части на второто поколение Еврокодове към настоящия момент, може да се информирате ТУК.