ВАЖНО! Обявено е обществено допитване по предложение за преработка и актуализация на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело"
16.08.2019
Във връзка с необходимостта от преглед и актуализация на БДС 1517:2006, съгласно точка 2 от Изменение 2 на „Правила за работа по националната стандартизация”, част 2: Организация за дейността по стандартизация” БИС обявява за становище предложение за разработка на следната нова работна тема: прБДС EN 1517 Пътни знаци. Размери и шрифт Актуализацията на този стандарт е свързана главно с необходимостта от сигнализиране на новата инфраструктура, за която до момента в действащия БДС 1517:2006 не са предвидени пътни знаци, които да дават      подходящата информация Всички заинтересовани могат да се запознаят с текста на предложението тук. Всеки заинтересован може да изпрати становище по предложението най-късно до...

„ВАЖНО! Обнародване на Заповед № РД-02-14-257 от 13 март 2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба
09.05.2019
На 12 април 2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-02-14-257 от 13 март 2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015 г. (ДВ, бр. 98 от 2015 г.) и на Заповед № РД-02-14-590 от 5.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.) за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Заповедта...

Обявено обществено допитване за проекти на национални приложения
26.02.2019
обществено допитване за проекти на национални приложения

Обществено допитване за проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания
31.10.2018
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява за обществено допитване следните проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания, както следва:   Проект на национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на влажна изходна смес за торкретбетон и торкретбетон в зависимост от предвидената употреба   С текста на проекта може да се запознаете тук.   Проект на национални изисквания за определяне максимална височина за устойчивост на огън на стени с тънкостенна стоманена конструкция, съгласно ETAG 003, ЕОТА TR 035 и EN 1993-1   С текста на проекта може да се запознаете тук.   Проект на национални изисквания за деклариране на характеристиките на тръби за централно...

Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти
11.09.2018
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти. Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 24.08.2018 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2018/420/BG. Крайната дата за нотификация е 26.11.2018 г.   Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г.“

„ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
20.06.2018
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-589/08.06.2018 г. одобри 2 броя и отмени 2 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), както следва:   Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.: № РП-ОССПНИ-2.4; 2.5;...