ВАЖНО!
19.03.2021
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015г....

ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
02.10.2020
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-825/29.09.2020 г. одобри 7 броя и отмени 5 броя работни процедури за сертификация на съответствието на...

„Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. с национални изисквания за строителните продукти“
25.09.2020
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед...

Oбществено обсъждане Проект „Разработване на национални изисквания и методики за влагането в строежите на Република България на строителни продукти врати и термопанели от строителни отпадъци, преминали през подготовка за повторна употреба, и критерии за предоставянето им за употреба в строежите“
21.09.2020
ВАЖНО: Министерство на регионалното развитие и благоустройството представя за обществено обсъждане Проект „Разработване на национални изисквания и методики за влагането в строежите на Република България...

ВАЖНО! Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело“, БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”, БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”.
02.09.2020
Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до02.10.2020 г.

ВАЖНО!
18.08.2020
На 11.08.2020 г. в брой 71 на Държавен вестник е обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-01 за условията и реда за...

Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 2018/21 от 13 август 2008 г.).
 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: