ВАЖНО!
25.07.2024
На 23.07.2024 г. в брой 62 на Държавен вестник е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 4 юли 2024 г. за изпълнение, контрол и приемане на...

ВАЖНО!
09.07.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-1106 от 05.07.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури: РАБОТНА ПРОЦЕДУРА № РП-ОССПНИ-2.30, Издание...

НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1681 за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели по отношение на огнеустойчивостта на строителните продукти
17.06.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 13 юни 2024 г. е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1681 на Комисията от 6 март 2024 година за...

НОВО: Делегиран Регламент (ЕС) № 2024/1399 относно условията за класифициране без изпитване на лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина по отношение на реакцията им на огън
30.05.2024
Публикуван в Официалния вестник на ЕС от 22 май е Делегиран регламент (ЕС) № 2024/1399 на Комисията от 10 ноември 2023 година относно условията за...

ВАЖНО!
08.04.2024
Издадена е нова Заповед № РД-02-14-428 от 05.04.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на работни процедури за сертификация на съответствието...

НОВО: Публикувани нови европейските документи за оценяване!
30.01.2024
Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2024/237 от 15 януари 2024 г., с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС)...

„Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: