ВАЖНО! Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. , бр. 95 от 2017 г.) на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.
20.02.2020
Всеки заинтересован може да остави коментар на Портала за обществени консултации или да изпрати становище по проекта най-къснодо 04.03.2020г.на електронната поща на Звеното за контакт...

ВАЖНО! Обществено допитване за проект на национален стандарт прБДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”
16.10.2019
Обществено допитване за проект на национален стандарт – срок до 15.11.2019 г.

ВАЖНО! Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”
10.10.2019
Обществено допитване за проект на национално приложение – срок до 30.10.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения-– срок до 07.11.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални стандарти – срок до 02.11.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика“ и БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 30.10.2019 г.

Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 2018/21 от 13 август 2008 г.).
 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: