Оществено допитване на проекти на национални приложения
07.04.2017

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се получиха предложения, мнения и становища за актуализиране и допълване на националните изисквания за битуми и битумни свързващи материали (пътни битуми, разредени и пластифицирани битумни свързващи материали и катионни битумни емулсии) с предвидена употреба в строителството и поддръжка на пътища, летища и други пътни настилки. Във връзка с направените предложения са разработени проекти за изменение и допълнение на БДС EN 15322:2013/NA:2015 и БДС EN 13808:2013/NA:2016 и проект на ново национално приложение към БДС EN 12591:2009. Проектите са обявени за обществено допитване от Българския институт за стандартизация до 07.05.2017 г.


Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 2018/21 от 13 август 2008 г.).
 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:

 

 

 

МРРБ е изготвило проект за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015г. с национални изисквания за строителните продукти.

Проектът на заповедта е изпратен за нотификация на 08.03.2017г. до Европейската Комисия.

Крайната дата за нотификация е 09.06.2017г.
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: