Обща информация
Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 2018/21 от 13 август 2008 г.).
 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:

 

 

Обществено допитване за национални приложения

 

 

Проекти на национални приложения към български стандарти за строителни продукти

и проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителни продукти, обявени за обществено допитване

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява за обществено допитване посочените по-долу проекти на национални приложения към български стандарти, въвеждащи европейски стандарти и проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителни продукти.

 

Проектите са разработени в Българския институт за стандартизация на базата на националния практически опит при производството и употребата на съответните строителни продукти и определят националните изисквания за определяне, деклариране и постигане на гранични нива на показателите на характеристиките във връзка с предвидената им употреба, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите на следните e-mail адреси:

 

KCalova@mrrb.government.bg

TChervenkova@mrrb.government.bg

MUzunova@mrrb.government.bg

SStanev@mrrb.government.bg

SAYotova@mrrb.government.bg

ETKovacheva@mrrb.government.bg

 

Срок за предоставяне на становища - 20.10.2016 г.

 

След приключване на периода за обществено допитване предложенията ще бъдат разгледани (одобрени или отхвърлени) от техническите комитети на БИС и приетите национални приложения ще се одобрят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Списък на проекти на национални приложения към български стандарти

 

№ на стандарта

 

Заглавие на български

 

Национално приложение

БДС EN 206:2014

Бетон. Спецификация, свойства, производство и

Съответствие.

БДС EN 206:2014/NA

БДС EN 12620:2002+А1:2008

Добавъчни материали за бетон.

БДС EN 12620:2002+А1:2008/NA

БДС EN 13043:2005+АС:2005

Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

БДС EN 13043:2005+АС:2005/NА

БДС EN 13242:2002+А1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

БДС EN 13242:2002+А1:2007/NА

БДС EN 14023:2010

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за полимерно модифицирани битуми

БДС EN 14023:2010/NA

БДС EN 13108-1:2006

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон

БДС EN 13108-1:2006/NА

БДС EN 13108-5:2006

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт

БДС EN 13108-5:2006/NА

БДС EN 13285:2011

Cмеси от несвързани материали. Изисквания

БДС EN 13285:2011/NA

БДС EN 13240:2006

Отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво

БДС EN 13240:2006/NA

 

 

 

 

Списък на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителни продукти

 

Заглавие на български

 

Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на продукти от дървесина в зависимост от предвидената употреба

Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на хидравлично свързани смеси в зависимост от предвидената употреба

Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на системи/комплекти за хидроизолации, полагани в течно състояние в зависимост от предвидената употреба

Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на свързващи части за механично свързване на напорни системи за газоснабдяване, водоснабдяване, напояване и индустриално приложение, съгласно БДС ISO 17885

Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на продукти от метал в зависимост от предвидената употреба

Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции в зависимост от предвидената употреба

Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на предварително изготвени бетонни и стоманобетонни траверси и опори в зависимост от предвидената употреба

 

 

Предоставяни услуги и информация
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: