Обществено допитване за проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания
31.10.2018
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява за обществено допитване следните проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания, както следва: Проект...

Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти
11.09.2018
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед...

„ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
20.06.2018
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-589/08.06.2018 г. одобри 2 броя и отмени 2 броя работни процедури за сертификация на съответствието на...

Обявена е открита процедура за обществена поръчка от Европейската комисия относно ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ №305/2011
11.01.2018
Цялата необходима информация относно условията за провеждане на поръчката може да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/growth/content/technical-assistance-implementation-construction-products-regulation-cpr_en

ВАЖНО! Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания
30.10.2017
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-889/30.10.2017 г. одобри 9 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните...

Обявено обществено допитване за проекти на национални приложения
29.09.2017
обществено допитване за проекти на национални приложения

Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) и с чл. 10 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 2018/21 от 13 август 2008 г.).
 
Изискванията за пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти се определят със:
 
Изискванията за влагане на строителните продукти в строежите се определят със:
В срок от петнадесет работни дни, считано от получаване на запитването можете да получите информация за:
  • техническите правила, приложими към конкретния тип продукт на територията на България и информация дали към този тип продукт има изискване за предварително разрешение съгласно българското законодателство, заедно с информация относно принципа на взаимно признаване и прилагането му;
  • разпоредби имащи за цел изпълнение на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на строителните продукти, както е предвидено в чл. 6, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 305/2011;
  • данните за контакт на компетентните органи в България, даващи възможност за пряк контакт, включително на органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на съответните технически правила;
  • средствата за правна защита, съществуващи по правило на територията на България в случай на спор между компетентните органи и икономически оператор.

Запитвания може да отправяте на следните адреси:

cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg

или чрез електронната услуга.

 

Предоставяме Ви публична информация за: