Новини
ВАЖНО! Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания
30.10.2017

Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-889/30.10.2017 г. одобри 9 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), както следва:

  1. Работна процедура за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните приложения към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.:

1.1  № РП-ОССПНИ-2.9 Сертификация на съответствието на смеси от несвързани материали.

  1. Работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните приложения по групи продукти от Приложение 3 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.:

2.1  № РП-ОССПНИ-3.1 Сертификация на съответствието на стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции;

2.2  № РП-ОССПНИ-3.7 Сертификация на съответствието на метални тръби и фасонни части за водоснабдителни системи;

2.3  № РП-ОССПНИ-3.9 Сертификация на съответствието на продукти от дървесина;

2.4  № РП-ОССПНИ-3.10 Сертификация на съответствието на хидравлично свързани смеси;

2.5  № РП-ОССПНИ-3.11 Сертификация на съответствието на бетонни стоманобетонни траверси;

2.6  № РП-ОССПНИ-3.12 Сертификация на съответствието на продукти от стомана;

2.7  № РП-ОССПНИ-3.13 Сертификация на съответствието на системи/комплекти за хидроизолации, полагани в течно състояние на строителни съоръжения (мостове и виадукти) с бетонна основа

  1. Работна процедура за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните приложения към стандартите от Приложение 2 и националните изисквания по групи продукти от Приложение 3 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.:

3.1  № РП-ОССПНИ-2.6-2.8; 2.15-2.19/3.6  Сертификация на съответствието на продукти за пластмасови тръбопроводни системи за сградни и извънсградни инсталации за водоснабдяване или за отводняване и напорна канализация.

Текста на Заповед № РД-02-14-889/30.10.2017 г. може да намерите тук.