Новини
„ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
20.06.2018

Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-589/08.06.2018 г. одобри 2 броя и отмени 2 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), както следва:

 

  1. Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.:
    • № РП-ОССПНИ-2.4; 2.5; 2.21 Сертификация на съответствието на пластмасови тръби и свързващи части за тръбопроводни системи за газоснабдяване;
    • № РП-ОССПНИ-2.2; 2.3; 2.20; 2.22 Сертификация на съответствието на пластмасови тръбопроводни системи с плътни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), от полипропилен (РР) и от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) за подземно отводняване и канализация в сгради и извън сгради и за отвеждане на отпадни води;

 

  1. Отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните приложения към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г., както следва:
    • № РП-ОССПНИ-2.4-5 Сертификация на съответствието на пластмасови тръби за газоснабдяване;
    • № РП-ОССПНИ-2.2-3 Сертификация на съответствието на пластмасови тръбопроводни системи от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за канализация в сгради и извън сгради за безнапорно подземно отводняване;

 

Текста на Заповед № РД-02-14-589/08.06.2018 г. може да намерите тук.